سنتور افشاری سه مهر
محصول

سنتور افشاری سه مهر

سنتوری ساخته شده از چوب گردو که کوک آن بر روی نت سل است.