سنتور فروغی دو مهر
محصول

سنتور فروغی دو مهر

ساز سنتور در چند نوع مختلف ساخته میشود که رایج ترین آنها نوع سل کوک یا 9 خرک است.