عود خانی
محصول

عود خانی

با شاهد شوخ و شنگ و با بربت و نی کنجی و فراغتی و یک شیشه می

عود خانی مدل ترکی
محصول

عود خانی مدل ترکی

این ساز تاریخی‌ در موسیقی سنتی خاورمیانه و شرق آفریقا نیز استفاده می‌شود.