عود خانی مدل ترکی
محصول

عود خانی مدل ترکی

این ساز تاریخی‌ در موسیقی سنتی خاورمیانه و شرق آفریقا نیز استفاده می‌شود.