سنتور افشاری سه مهر
محصول

سنتور افشاری سه مهر

سنتوری ساخته شده از چوب گردو که کوک آن بر روی نت سل است.

سنتور فروغی دو مهر
محصول

سنتور فروغی دو مهر

ساز سنتور در چند نوع مختلف ساخته میشود که رایج ترین آنها نوع سل کوک یا 9 خرک است.