موسیقی و هوش

موسیقی و هوش

آموزش موسیقی در کودکان می تواند به کسب مهارتهای عمومی تحصیلی کودک کمک کند ، آموزش های هنری نیز فواید مشابه ای دارند. مهارت های شنیداری مانند فراگیری موسیقی می تواند به کودکان در رمزگشایی گفتار کمک کند. و تحقیقات جدید نشان می دهد که انواع خاصی از آموزش موسیقی ممکن است در بهبود مهارت های ریاضی و تفکر نیز موثر باشند.