پیکاپ گیتار مدل presys blend
محصول

پیکاپ گیتار مدل presys blend

حداکثر کنترل، عملکرد و کیفیت را در قالبی کوچک برای نوازندگان