چنگ پدال دار مدل آریانا
محصول

چنگ پدال دار مدل آریانا

به باور بسیاری از کارشناسان هارپ در نزدیکی غرب آسیا، در اطراف عراق و ایران کنونی تکامل یافته است، که احتمالاً از یک اجداد باستانی به نام چانگ تکامل یافته است. چانگ تا قرن نوزدهم در ایران رایج بود. در این دوره، چانگ از یک ساز دستی به یک ساز بزرگتر تبدیل شد که می توانست در حالت نشسته یا ایستاده نواخته شود.