سیم گیتار کلاسیک ساوارز مدل 540R
محصول

سیم گیتار کلاسیک ساوارز مدل 540R

دستیبابی به انبوهی از ظرافت و رنگ ها با استفاده از سیم گیتار ساوارز