هنگدرام پرنسا مدل استیل ساده
محصول

هنگدرام پرنسا مدل استیل ساده

هنگدارام پرنسا پن مدل استیل ساده مناسب برای تمرین قطعاتی با تمپوی پایین و آرامشبخش.